cool hit counter

PDM Kota Medan - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kota Medan
.: Home > Visi dan Misi

Homepage

Visi dan Misi

Visi Muhammadiyah Kota Medan :


Muhammadiyah Kota Medan, dengan segenap potensi yang dimiliki berikut komitmen gerakan dan kepribadiannya bertekad untuk menjadi Gerakan Islam Transformatif, yaitu gerakan yang mampu membumikan nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan komprehensif ke dalam seluruh aspek kehidupan (kaffah), sehingga menjadi rahmatan lil’alamin menuju terciptanya
Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
 

Misi Muhammadiyah Kota Medan :

1. Menanamkan dan memperteguh keyakinan, ‘aqidah tauhid yang murni.

2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam beribadah dan
bermu’malah sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syari’ah.

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan pemahaman serta meningkatkan
penghayatan ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan Sunnah Rasul
guna merespon persoalan-persoalan kehidupan.

4. Mewujudkan nilai-nilai Islami dalam bersikap dan bertindak
di tengah-tengah realitas kehidupan (pribadi, keluarga dan masyarakat).

5. Membangun Manajemen organisasi yang baik dan berorientasi
serta didesain pada kebersamaan, keutuhan dan keterbukaan.

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website